Loading...

Champa Khanal

Champa Khanal

Founder

D.R. Subedi

D.R. Subedi

Principal

Guru Poudyel

Guru Poudyel

School Incharge

CN Bhandari

CN Bhandari

Neha Karki

Neha Karki

Teacher

Rubina Shrestha

Rubina Shrestha

Teacher

Dilli Sitoula

Dilli Sitoula

Teacher

Diwas Giri

Diwas Giri

Dance Teacher

Dor Subba

Dor Subba

Teacher

Gita Khanal

Gita Khanal

Bimala Pandey

Bimala Pandey

Kabita Dahal

Kabita Dahal

Khina    Chudal

Khina Chudal

Chandrakala Ghimire

Chandrakala Ghimire

Sandhya Rokka

Sandhya Rokka

Janaki Bhandari

Janaki Bhandari

Goma Sangroula

Goma Sangroula

Bimala Gautam

Bimala Gautam

Hima Rijal

Hima Rijal

Susma Sigu

Susma Sigu

Damber  Ghimire

Damber Ghimire

Indra Kattel

Indra Kattel

Teacher

Krishna Rai

Krishna Rai

Lok Nath Khanal

Lok Nath Khanal

Accountant